تو مسئول خودت هستی
چه بخندی و یا گریه کنی

هیچکس نمیتواند احساس تو را بداند
وقتی تو خوشحال یا غمگین هستی
کسی نمیتواند بداند
که تو دائما مبارزه میکنی تا بهتر شوی

حتی اگر آدمها در اطرافت نشسته اند
و میخواهند به تو کمک کنند، نمیتوانند احساسات تو را درک کنند
تو تنها کسی هستی که میتوانی مشکلاتت را احساس کنی

تو تنها کسی هستی که میتوانی در راه خود مبارزه کنی
و تو این کار را باید به تنهائی انجام دهی
تو باید همه سرخوردگیها و مشکلاتت را خود تحمل کنی
و با آنها راه خود را پیش ببری
تو باید برای خودت کار مفیدی انجام دهی

هرگاه خداوند به تو فرصت آغاز دیگری را هدیه داد
خطاهای گذشته را تکرار مکن.