در عامودا متولد شده ام
آنجا فوتبال بازی کردم
هر روز

اما اولین کشورم
اولین کشوری
که در آن زندگی کرده ام
مادرم بود

در آلمان میخواهم
با زنی آلمانی ازدواج کنم
میخواهم این شانس را داشته باشم
که بزرگ شدن بچه هایم را ببینم