کوله پُشتی‌ام را
کتابچه کوچکم را از افغانستان
روپوش جین آستردارم را، که از آن در فرودگاه بعنوان پتو استفاده کردم
کیف پول گردنی‌ام از چرم گاو
شناسنامه‌ام
حلقه نامزدی‌ام
شال سبزرنگ که در مراسم عروسیمان به دور کمرم بسته بود
عکس مادرم و خواهرم
خاطراتم از کوچه و خیابانمان که در دوران کودکی آنجا بازی میکردم
آزادی‌ام در تصمیم‌گیری، و ترسم را از تصمیم‌گیری