بلاخره اتفاق افتاد
با من سخن گفت.
موج خوشبختی مرا فراگرفت.
و صدایش پناهمان شد
و این لحظه
میتوانست برای همیشه باشد.