مادر عزیزم،
اکنون باید بگریزم!
بگذار برای وداع تو را در آغوش بگیرم،
مرا ببوس!
چندتا از بوسه‌هایت را در کوله بارم میگذارم،
چرا که آنها را بسیار نیاز خواهم داشت.
میدانم که احساسات تو را جریحه دار نمودم، هنگامی که رفتم.
اشکهای بسیارت را هنوز میشنوم.
آه، گریه مکن!
که بسیار دردناک است.