من یک دخترم
پیش مادر بزرگم بزرگ شده ام.
ترس, چیزیست همگانی.
ولی همه ترس ها شبیه هم نیستند.
از دست دادن خانواده
مرگ, ترس, تاراج.
هیچکس نمیخواهد چنین اتفاقی رخ دهد.
اما به خاطر بسپاریم:
اگر بخواهد رخ دهد,
پس رخ میدهد.