خشونت در خیابان.
آن دو میزنند و میجنگند با یکدگر.
پلیش مطلع میشود.
آن دو به کتک کاری ادامه میدهند.
پلیس می رسد.

مقصر پا به فرار میگذارد
و شخص بی تقصیر به دادگاه کشیده می شود.
او دو سال به زندان می افتد.

آن دو بعد از دورانی طولانی باز تصادفی همدیگر را در خیابان می بینند
این با شخص بی تقصیر دعوا را شروع میکند.
پلیس می آید
اینبار هیچ کس موفق نمی شود فرار کند.
هر دو پنج سال به زندان می افتند.