آنچه که داریم، نمیخواهیم تقسیم کنیم.
آنچه که میتوانیم تقسیم کنیم، نیازی نداریم.
آنچه که هستیم، نمی‌خواهیم بمانیم.
به آنجائی که هدفمان است، هیچگاه نمیرسیم.
آنچه که می‌جوئیم، نمی‌خواهیم بیابیم.
آنچه که میتوانیم بیابیم، نمی‌جوئیم.
آنچه که هستیم، قدر نمی‌دانیم.
آنچه که دوست داریم، نباید بمیرد.