تو برای پشتیبانی من آمدی
باعث آرامش من شدی، من لطف تو را احساس کردم، وقتی که به من کمک کردی.
تو در کنار من بودی، وقتی که احوالم بد بود
و احوالم هنوز هم بد است.
تو مرا صدا زدی، من آنجا حاضر بودم.
تو چیزی میخواستی، من آنرا به تو دادم.
تو با من صادق بودی و من باورت داشتم.
تو از من سؤال کردی، من پاسخ دادم.
ما بهم اعتماد داشتیم.

امروز با هم دشمن شده‌ایم، ولی تو هرگز دشمن من نیستی.
تو به من بدی کردی و من گفتم:
خدا تو را ببخشد!