اولین روز در آلمان
همراه مادرم
و دو برادر کوچکم
در یک پارک
ایستاده بودیم
منتظر خواهرم و برادر بزرگم

اونها هیچوقت ما را پیدا نکردند
چون یک آلمانی پلیس را خبرکرده بود
چون لباسهامون کثیف بود
و تنهامون زخمی
از شاخه‌ها و خاروخاشاک جنگل