یکی دوبار دروغ گفتن
ممکن است به عادت بدل شود
هرچند که دلم بخواهد حقیقت را بگوییم,
باز هم سکوت میکنیم.
یک حس سنگینی,
که حقیقت را
قادر به بیان نمیکند.