خانه ای داشتیم، خودمان ساخته بودیم
دیوارهایش را از سنگ، و رنگهایش
با بوی روشنی و تاریکی، و پنجره هایش
بسیار بزرگ، آنها را باز کردیم و به دوردستها نگاه.
زمین خانه پوشیده بود از کاشی و گهگاهی
بگوشم میرسید صدای همسایگان و خیابان.
خانه ای بود بخصوص.
فقط خانواده ام بود و من.
آن خانه محبوب من بود، آنرا خودمان ساخته بودیم.