در کشور من خشونتی به اندازه ستاره های آسمان موجود است.
مردم توسط پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفته یا به قتل میرسند,
کسی حق ندارد چیزی بگوید, وگرنه دستگیر میشود.
در وطن من مردم به راحتی جریمه میشوند.
قانون درست و حسابی وجود ندارد.
اگرم پول داشته باشی, میتوانی همه چیز بخری.
حتی پلیس را.
حتی قانون را.