من فقط خوشبختم وقتیکه میروم،
و اینگونه خودم را از بدی‌ها دور میکنم،
که در اطرافم هستند.
از آنچه که مرا متوقف میکند.
و از آدمهای بد،
که چیز خوبی برای من ندارند.
کسانیکه نمیخواهند رؤیاهای من محقق شود.