بسیار دردناک است که دلتنگ باشی.
دلتنگی حالتیست،
که قلبت برای لحظه‌ای کوتاه از حرکت بازمی‌ایستد.
مخصوصا،
هنگامیکه دلتنگ مادرت هستی.
فقدان او قابل تحمل نیست.
هنوز تمام جزئیات او در خاطرم هست.

دلتنگی یعنی،
فقدان چیزی.
دلتنگی یعنی،
درد کشیدن.
دلتنگی یعنی،
اینکه به چیزی نیازمندی،
که اکنون در دست تو نیست.

با اینحال چه خوب است که هر از گاهی دلتنگ باشیم.
حتی بعضی اوقات به چنین اشاره‌‌ای نیازمندیم.
چراکه بدون احساس دلتنگی،
نمیدانیم،
چه کسی را واقعا دوست داریم،
و چه کسی را دوست نمیداریم.