«چقدر خوشحال و خوشبخت بنظر میرسه!»
«اون همیشه اینطور با اعتماد بنفسه!»
«دلم میخواست مثل اون بودم ...»

اینها همه‌اش دروغی بیش نیست که تو از اون مشاهده میکنی.
فقط اونه که حقیقت را میدونه.

لبخندی بزن تا همه چیز درست بشه.
درسته؟