بس کن دریا،
بُخل و تنگدلی دریا بس است.

دریا،
تو چه مهمان نواز بودی.
ای خدا،
دل ما را چه سوزاندی.

دریا،
چه بیرحم هستی.
دریا،
ارزشی برای زندگی جوانان قائل نیستی.
دریا،
چرا بس نمیکنی؟ و از خروشیدن دست نمیکشی؟