دین چیزیست که هر قومی و آدمی دارد
بعضی آدمها دین را چیز مهم و با ارزشی میدانند
و بعضی انسان ها هستند که اصلا به دین اعتقاد ندارند و بیشتر از قلب و مغز خود استفاده میکنند.
و چیزی که در زندگی شان مهم و درست است, به آن باور دارند.

به طور مثال دین اسلام و مسلمانان دین را چیز مهم و با ارزشی میدانند.
و به این دین بسیار پایدار هستند.
اما متاسفانه در این دین فقط چند تروریست وجود دارد که میخواهند نام اسلام را بد کنند.
و اگر از آنها بپرسید که اسلام و دین چیست, آنها جوابی ندارند.