ببین, و دوبار روی برگردان.
ببین چگونه نگاه میکند, اما الان نگاه نکن, زیرا او دارد نگاه میکند.
برای چه اینگونه نگاه میکند؟
نگاه میکنم, تا ببینم, که آیا هنوز نگاه میکند.
حالا نگاه میکند, حالا نگاهش را برمیگرداند.
چرا نگاهش را ناگهان از روی ما برداشت؟
زیادی نگاهش کردم؟
حالا باز نگاه میکند.
ما لبخند میزنیم.