حتی، اگر تمام شهر هم جور دیگری میخواست،
جنگهای بسیاری براه می‌افتند،
با چشمان باز، دور از تو.
دروغ دیواریست،
تو نمیتوانی مرا ببینی.
بسیاری جنگها براه می‌افتند،
تو نمی‌بینی، تو واکنشی نشان نمیدهی.
عشق از سرزمین من ربوده شد،
چون تو دیگر آنجا نیستی.