از زمانی که به آلمان مهاجرت کرده ام,
حس عجیبی دارم.
میترسم
نگرانم
چون خطرهایی موجودند, که چشم نمیبیند
من نگرانم
چون آلمانی نمیدانم
چون نمیدانم آدم چگونه در آلمان زندگی میکند.
اگر کسی از من بپرسد
اهل کجایی؟
خانوادت کجایند؟
اینجا چه میکنی,
میترسم.
اما نه از سوالها.
بلکه چون نمیتوانم جوابشان دهم