آمدن, نفس کشیدن, من می آیم.
رسیدن مانند آرامش می ماند
تازگی ها فهمیده ام,
که رسیدن میتواند ترسناک هم باشد
غریبی گاهی ایجاد ترس میکند.
میتوان در غریبه ها به چیزی رسید؟