آب میتواند معانی زیادی داشته باشد
و به اشکال مختلف درآید
دریای خروشان(مواج),
رود پر پیچ و خم
و اشکی که سرازیر میشود.
گاهی قطره اشکی میتواند دنیا را تکان دهد
بدون اینکه کلمه ای بر زبان بیاید……
این است از معجزات آب …