موسیقی پُلی‌ست برای ایجاد ارتباط.
خانواده من موسیقی می نوازد و این باعث انگیزه من است برای فراگیری ویلُن.
موسیقی تنها زبانیست که همهٔ انسانها می‌فهمند.
نیازی به حروف و یا جملات پیچیده ندارد.
با موسیقی میتوانی با تمام دنیا ارتباط برقرارکنی.