زندگی
زیباترین هدیه خداوند؛
باید از آن خوب استفاده کنیم،
چرا که کوتاه است.

زندگی پر است از وقایع؛
اگر مرتکب اشتباهی شویم،
دیگر نباید آنرا تکرار کنیم.

باید با سربلندی زندگی کنیم،
و با سربلندی هم با آن وداع کنیم.