بله، درسته، دیروز دوشنبه بود، و امروز چه روزیه؟
امروز هم دوشنبه است.

دانشمندان معتقدند که زمان مقیاس تغییرات است.
بنابراین وقتی تغییری وجود نداشته باشه بدین معنیست که زمانی هم وجود نداره.
و بدین معنی هم هست که دیروز دوشنبه بود، امروز دوشنبه است و فردا هم دوشنبه خواهد بود.

چی؟! پس سه شنبه کِی میاد؟
بله، سؤال مهمی است.

سه شنبه میاد،
وقتی که ظلم و سرکوب در این سرزمین کمتر شود.
سه شنبه میاد،
وقتی که عدل و داد در این جهان بیشتر شود،
وقتی که آدمها همدیگر را دوست بدارند،
وقتی که آدمها به یکدیگر احترام بگذارند،
وقتی که میلیونها کودک از ترس بلاهای جنگ مجبور به فرار از سرزمینهایشان نشوند،
وقتی که آدمها از گرسنگی نمیرند،
وقتی که انسانیت قدمی به جلو بگذارد،
وقتی که انسان مجبور به گریختن از سرزمینش نشود،
وقتی که مردی خودش را آتش نزند، چون نمیتواند برای فرزندانش غذا تهیه کند.

آنوقت سه شنبه میاد.