من زیاد با آلمانی ها همزبان میشم.
اما حس میکنم, همیشه همدیگر را درک نمیکنیم.
شاید, چون من زیاد خوب آلمانی حرف نمیزنم.
اما بعضی اوقات هم راجع به موضوعاتی حرف میزنند,
که برای من هیچ جذابیتی ندارند.
و اکثرا حس میکنم
که کاملا متفاوت فکر میکنند.

برای همین خیلی وقت ها هم با عرب ها همدم میشم,
چون با آنها میتوانم شوخی کنم
و مطمئن باشم, که ناراحت نمیشوند.
اگر در مدرسه صندلی را از زیر یک آلمانی بکشم,
دیگر با من حرف نمیزند.

من گمان میکنم,
برای اینکه بهتر همدیگر را بفهمیم,
باید علایق مشترک داشته باشیم
یا همدیگر را مدت زیادی بشناسیم.
من گمان میکنم
همه انسان ها میتوانند همدیگر را درک کنند.
چون در نهایت
همه ما انسانیم