ماهیت واقعی هر انسان
در آنچیزی نیست که از آن حرف میزند
بلکه در آنچیزیست که به زبان نمیآورد.
به آنچه میگوید گوش مکن.
بشنو آنچه را که نمیگوید.