بعضی از ما مثل دریا هستیم،
و بعضی مثل کاغذی سفید.
اگر بعضی از ما سیاه نمی بودیم،
رنگ سفید صامت میبود.
اگر بعضی از ما سفید نمی بودیم،
انسان در ظلمت بسرمیبرد.