در آشپزخانه بودم
یادت می آید؟
تو دستمال را پرت کردی.
تو گلدان شیشه ای را شکستی.