طبیعت را تماشا کن،
تا همه چیز را بفهمی.

تنها نویسندگان اینرا درک می‌کنند!
ما اکنون با طبیعت در جنگیم.
حتی اگرهم پیروز شویم،
بازهم بازنده‌ایم.