اگر بخاطر زیبائی دوستم میداری دوستم مدار
خورشید را دوست بدار با گیسوارن زرینش
اگر بخاطر جوانی دوستم میداری دوستم مدار
به بهار عشق بورز که هر سال جوان است
اگر بخاطر دارائی دوستم میداری دوستم مدار
پری دریایی را دوست بدار که مروارید و یاقوت به بار دارد
اگر دوستم میداری بخاطر عشق پس هر آینه دوستم بدار
دوستم بدار من همواره عاشقت خواهم بود

این شعر برنده جایزه شده است