من عاشق بوده ام
عشق فقط یک کلمه نیست
عشق, معنی درد است
عشق, باد است
کسی نمیداند
از کجا می آید
به کجا میرود

من از عشق شنیده ام
اما اورا پیدا نکرده ام
بدون او حس میکنم گم شده ام

عاشق که باشی, همه چی آسان میشود
عاشقت که نباشند
مانند خانه ای بی چراغ میشوی

عشق
مهمترین کلمه زندگی من

فقیری
ثروتمندی
کوچکی
بزرگی
ما اینهمه زبان حرف میزنیم
اما یک زبان همیشه یکیست
زبان عشق