بنام خودم و بنام همه،
از دولت آلمان سپاسگزاریم
و همچنین از مردم.
ما در آلمان شهروندیم،
و جنگ زدگان،
چون سرزمینمان تخریب شده.
ولی آلمان به ما کمک کرد
و به ما فرصت های خوبی داد.
و ما با خود عهد میبندیم،
که بهترین تلاشهای خود را بنمائیم،
هرآنچه در توانمان هست.