از خیالبافی موجودات افسانه‌ای ساخته میشوند
از موجودات افسانه‌ای دوستان بوجود می‌آیند
از دوستان خانواده بوجود می‌آید
از خانواده نسلها بوجود می‌آیند
از نسلها تغییر و تحول ایجاد می‌شود
از تغییر و تحول جهان ساخته میشود

در جهان جنگ برپا می‌شود
بنابراین جنگ حاصل خیالبافی ما هست؟