قبل از سوار شدن به کشتی
نمی دانم که زنده می مانم یا نه
میگوید راحت باش
من هستم همراهت
فردا چه هست نمی دانم
به بخش که از فردا خیز گفته نمی توانم
اما امروز هنوز هستم برایت

این شعر برنده جایزه شده است