یارین و قسما کوچک هستند ولی زیبا
دهکده ام را در روح و روانم احساس میکنم
خانواده ام در کنارم به من احساس امنیت میدهد

گُل رُز قرمز و زیباست
مثل قلب مادرم
گُل رُز تیغهائی دارد که دردآورند
آنها مرا بیاد اشکهایش میاندازند