غزنی شهر زیبائی است
در غزنی میوهٔ بسیاری هست:
انگور، سیب و زردالو،
بادام، پسته و گردو.

آنجا کوه و صحرا بسیار است،
ولی نه آنچه که در آلمان است،
در آلمان همه جا سبز است.
در آلمان همه چیزهم نیکو نیست،
ولی اینجا دست کم امن است.