برای زمان ازدست رفته غمگین مباش
ولی گریستن را هم
فراموش مکن
بر مزار زنان و مردان
این تنها لحظه است
برای ادای دین
این ثانیه ایست
برای بیگناهان

مغرور مباش
غرور بمانند زهریست در رگهای تو
شاد باش
ولی دیگران را هم در آن سهیم نما
شاد باش
ولی نه زمانی که دیگران غمگینند
شادی تنها چیزیست در دنیا
که با تقسیم کردنش بیشتر میشود.