مادرعزیزم
ای کاش تو باز ایی و من پای تو بوسم
در سجده روم صورت زیبای تو بوسم
هر جا که برفتی و دمی جا گرفتی
انجا بروم گریه کنان جای تو بوسم

این شعر برنده جایزه شده است