خدا کجاست؟
خدا توی اداره مهاجرته.
قسمت گذرنامه.

این اولین باره که در گوتینگن هستی؟
زمستان قبل اومدم اینجا.
توی کوله پُشتی چی داری؟
کمی احساس خوب و کمی هم خاطرات.
ولی زیاد سنگین بنظر نمیاد.
آهان بله، چون کمی از احساسات را توی راه ازدست دادم، و چون گرسنه بودم همه اون خاطرات بد را هم خوردم.
مالیات اونها را ولی پرداخت کردی؟
بله جناب، ۴ سال پرداخت کردم.