ما آدمها خوب بلدیم
پس از شنیدن قصه و ماجرای دیگران
به خود بگوئیم:
من اگر جای او میبودم
هیچوقت چنین عمل نمیکردم

روزی خواهد رسید
که خود ما بدون چون و چرا
چنین ماجرائی
گریبان ما را بگیرد
و ما هم درست همان عمل را انجام دهیم

اگر فقط میدانستم،
که داستانهای زندگی همواره تکرار میشوند
فقط این شخصیتها هستند که جا عوض میکنند