تصور بازگشت، غیر ممکن
یک ماه مسافرت، مسافرت که نه، عذاب
می خواهم باشم مثل تیر
تیری که سوی نشانه می رود
تیری که میرود بی آنکه کند پشتش را نگاه

این شعر برنده جایزه شده است