من جدیدترین مدل
مرد عربی را
به گونینگن آورده‌ام.
من نقش مسن‌ترین دانش‌آموز مدرسه را بازی میکنم.
من نقش مرد خشن عربی را بازی نمیکنم.
من نقش مرد سوسول و غیرمعمول را بازی میکنم.