من هستم !!!
من کسی هستم که آدمها را در هر وضعیتی نجات میدهد
من کسی هستم که میخواهد رؤیاهای انسانها را محقق کند
من یک زن قوی هستم
من میتوانم به آسمان پرواز کنم
من میتوانم تمام دنیا را نجات دهم
من هستم !!!