سخت گذشت تا فهمیدم
هیچ چیز از هیچکس
بعید نیست.

هر چقدر هم که سنم
زیاد باشد وقتی ناراحتم
دلم می خواهد مادرم
کنارم باشد

اما من
از دنیا ناامید هستم .

این شعر برنده جایزه شده است