(نفس کشیدن, رسیدن) نفس بکش. نفس بکش!
بهتر میشود.
هرروز بهتر
نفس بکش. تنها. نفس بکش
کامل. نفس بکش. افغانستان. یک
من و او.
و او دلتنگ خانواده اش.
طبیعیست دلتنگی اش. جای سوالی نیست.
صدای خنده هایش آرام است, مثل مادربزرگ, زمانی که از جوانیش در انبار سخن میگفت.
"چه باید کرد"
همانطور که آنزمان اون شکلی بود
الان هم اون شکلی است.