هرکس میتواند آینده ای زیبا داشته باشد
اگر آینده نگر باشد, و دقت کند
و اشتباهاتش را تکرار نکند
بلکه از آنها بی آموزد.

آرزوها و اهدافمان آیندمان را می سازند.
به آنها شکل میدهند.

برای همین باید مواظب باشیم
که تسلیم نشویم
و امید را هرگز از دست ندهیم