غرور که در انسان جای بگیرد محکوم به شکست میشوی,
چون خدا مغروران را دوست ندارد.
انسان ها اکثرا زمانی مغرور میشوند,
که کمی شهرت به دست می آورند.
به محض اینکه به شهرت برسند,
همه چیز را ناگهان فراموش میکنند:
اینکه که بودند
و چه میخواستند بشوند.
اینجور انسان ها حرمت و شرافت در وجودشان کم شده.
تا ثروتمند میشوند
دیگر حتی نمیخواهند دست یک فقیر را لمس کنند.
اگر فقیری
همه دارایی اش را
روی شونه فیلی سوار کند
کمر فیل میشکند
اما اگر احساس همدردی روی شونه پشه ای بگذارد,
ممکن است پیامش تا هندوکش برسد.