شب سرد است
شب برای بعضیها غم انگیز است
شب تاریک است
شب میآید و میرود
بمانند عشق من به تو

شب زمانیست برای خوابیدن من و دیدن رؤیای تو
شب هرکجا که میروم هست
شب برای بعضی زمانیست برای تفریح
شب برای من چه تنهاست

از شب متنفرم چون مرا بیاد تو میاندازد
شب بود که ما شاد و خوشحال بودیم
شب اکنون چه تنهاست

شب چیزیست که تو دوست داری
ولی حالا شب چیزیست که من از آن متنفرم
بخاطر تو